Co obnáší revize komína?

Návštěva kominíka je něco, na co musí pamatovat každý majitel či správce domu s komínem. Zvýšené riziko požáru, otrava oxidem uhelnatým – to jsou jen některé důsledky nesprávně fungujícího komínového potrubí. Proto je tak důležité pravidelně kontrolovat stav komínů a čistit je, v případě jakýchkoliv úprav je nezbytná revize.

Proč provádět pravidelné kontroly komína?

Pravidelné kontroly komínů i revize komína jsou naprosto nezbytné. V první řadě je to otázka naší bezpečnosti. Nekontrolovaný a nevyčištěný komín může představovat hrozbu pro zdraví a dokonce i život obyvatel. Při revizi se posoudí zda jsou spalinové cesty shodné s patřičnou projektovou dokumentací, ověřuje se opatřený identifikační štítek, provede se kontrola bezpečného odvádění spalin do volného ovzduší a kompletní prohlídka spalinové cesty.

Je třeba zdůraznit, že revize komínů musí provádět kvalifikovaný odborník – jen tak budete mít jistotu, že vše proběhlo správně. Cena takového certifikátu se odvíjí od typu stavby a potřeb, pro které jej potřebujeme, například pro plynový kotel, krb či kachlová kamna na chalupě.

Jak rozpoznat nepravidelnosti v komínových trubkách?

Když budete věnovat pozornost několika faktorům, můžete rozpoznat, že komín a ventilační potrubí nefungují správně. Co by vás mělo upozornit:

  • vzhled kouře v domě
  • silné zapaření oken
  • vlhkost v rozích místnosti (vedoucí k plísním)

Jak často je třeba žádat o revizi komína?

Revize se provádí v případech:

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru, nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Pokud se ani jeden výše uvedený případ majitele domu netýká, je nucen zajistit minimálně kontrolu a čištění komína každý rok.

Předpisy vyžadují kontroly komínů doma jednou ročně, v některých případech je to 3x ročně. Každý vlastník nebo správce budovy musí zkontrolovat komín, kouř, ventilaci a výfukové potrubí. Jejich technický stav by měl kontrolovat pouze osoba s kominickým vzděláním, tedy kominický mistr nebo případně osoba, která má stavební kvalifikaci příslušné specializace. Při průzkumu komína se kontroluje, zda byla splněna doporučení z předchozího průzkumu. Pokud jsou hadice ucpané nebo poškozené, vyměňte je co nejdříve.

Kontrola komína

Kontrola komína spočívá v provedení všech potřebných činností na střeše, tedy kontroly průchodnosti, trasy a těsnosti komínových cest pomocí kominického nářadí. Kominík by měl začít kontrolou ucpání a těsnosti komínových trubek. Tyto činnosti jsou prováděny na střeše za použití specializovaného zařízení. Při těchto pracích se také posuzuje stav komína. V případě potřeby se čistí stěny komína, na kterých se v důsledku spalování s příliš malým množstvím vzduchu ukládá dehet. Odstranění dehtu je důležité, protože jeho vysoká akumulace může ucpat komín a v horším případě i explodovat nebo vzplanout.

Dalším krokem je prozkoumání stoupačky a v případě paneláku i zařízení, která jsou napojena na kouřovody. Je důležité, aby revizi komína prováděla odborná firma nebo specialista. Taková osoba je zodpovědná nejen za kontrolu průchodnosti komína či jeho čištění, ale také zajišťuje správnou stavbu komína a kontroluje technický stav celé otopné soustavy. Stojí za to vědět, že v případě pochybností můžete požádat odborníka o předložení osvědčení o jeho profesi.

 

Zdroj obrázku: Freepik.com

Sponzorovaný článek